Hart in Creatie

begeleiding in bewustzijnstrajecten

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSULTEN EN TRAJECTEN HART IN CREATIE

Hart in Creatie wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen:

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake door of namens Hart in Creatie verzorgde consulten en trajecten.

2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Hart in Creatie en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving

1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van opgave via telefoon of mail of via een eventuele contactmogelijkheid op de site https://gejazing.webs.com (binnenkort www.hartincreatie.nl) of kan afwijken wanneer Hart in Creatie hier bewust voor kiest.

2. Hart in Creatie behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een consult of traject voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” of “nu nog niet geschikt” wordt geacht.

3. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd via de mail (bij uitzondering per post) en ontvangt u de factuur.

4. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Consult of traject

1. Hart in Creatie spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van het consult of het traject. Na afloop van een traject ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. Hart in Creatie zal dat gebruiken om de trajecten waar nodig te verbeteren alsmede zichzelf te beoordelen.

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Hart in Creatie geleverde trajecten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Hart in Creatie kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Hart in Creatie te Arnhem of via hartincreatie@gmail.com. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3.  Hart in Creatie behoudt zich het recht voor de werklocatie te veranderen. Hart in Creatie zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. Hart in Creatie is gerechtigd de start van het traject te verschuiven naar een latere datum indien de afgesproken startdatum door onvoorziene omstandigheden toch niet nagekomen kan worden.

4. Betaling

1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Hart in Creatie verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als PDF-bestand). Indien de opdrachtgever geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

2. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen bij inschrijving. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in het voldoen van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de deelnemer en Hart in Creatie behoudt zich het recht voor opdrachtgever uit te sluiten van deelname.

3. Betalen in termijnen is mogelijk mits bij inschrijving overeengekomen. Er wordt per termijn €10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Afgesproken bedragen en termijnen zijn bindend en opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor bijtijds betalen. Wanneer één of meerdere termijnen te laat betaald worden, wordt opdrachtgever alsnog per te late termijn €10,00 in rekening gebracht, waarvoor de normaal geldende betalingsverplichting van 14 dagen geldt. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de deelnemer verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de deelnemer.

5. Annulering en wijziging

1. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling voor de opdrachtgever (deelnemer):

• De opdrachtgever voor een consult of traject heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een geboekt consult of traject te annuleren per aangetekend verzonden brief of per bevestigde mail. Uitgegaan wordt van de verzenddatum op de brief of de e-maildatum waarop de annuleringsmail verzonden is;

• Kosteloos annuleren kan tot 2 werkdagen voor de startdatum van het consult of traject. 

• Bij annulering tussen 2 werkdagen en de startdatum van het consult of traject is de opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen bedrag op de factuur te betalen;

• Bij het niet verschijnen van de deelnemer zonder afmelding op de afgesproken dagen/tijden van het traject laat de optie op inhalen van dit specifieke consult vervallen, tevens zijn wel de volledige inschrijfkosten verschuldigd;

• In geval de opdrachtgever na aanvang van het traject deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het traject deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Indien de kosten voor een traject in 2 afzonderlijke facturen doorberekend worden, dienen beide facturen voldaan te worden;

• Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Hart in Creatie kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins. 

2. Indien door omstandigheden een bepaald consult of traject onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Hart in Creatie trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende consult of traject. Indien dit niet mogelijk is en Hart in Creatie het consult of traject annuleert zal Hart in Creatie het (resterende) deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Hart in Creatie is uitgesloten. Wanneer een trainingsdag niet door kan gaan door ziekte van de docent, dan wel andere overmacht situaties zal een vervangende datum aangeboden worden om de trainingsdag alsnog mogelijk te maken. 

6. Intellectueel eigendom

1. Aan informatie op https://gejazing.webs.com (binnenkort www.hartincreatie.nl) en andere online platforms of websites waarop uitingen van Hart in Creatie zijn vermeld aangaande consulten en trajecten kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Hart in Creatie zich het recht voor het programma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

7. Aansprakelijkheid

1. Hart in Creatie is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de werklocatie.

2. Hart in Creatie is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Hart in Creatie verstrekte informatie (trainingsmateriaal e.d.) of geleverde training.

8. Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen Hart in Creatie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING HART IN CREATIE

Hart in Creatie, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hart in Creatie

Corinne te Brake

Arnhem (volledige adres is op te vragen)

+31 6 18638290

hartincreatie@gmail.com 

https://gejazing.webs.com (binnenkort http://www.hartincreatie.nl)

KvK.nr. 09192265

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hart in Creatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam,
– Geslacht,
– Geboortedatum,
– Adresgegevens,
– Telefoonnummer,
– E-mailadres,
– Overige persoonsgegevens die jezelf verstrekt in gesprekken, in correspondentie en telefonisch,
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hart in Creatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid,

– Beroep, eventueel werkgever,

– Naam en geboortedatum eventuele partner en/of kinderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hart in Creatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling,
– Verzenden van onze mailingen, nieuwsbrief en/of reclamefolder,
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij je af te leveren,
– Hart in Creatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hart in Creatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hart in Creatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Coach contract en facturatie en officiële documenten
> Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk bewaartermijn fiscus en gerechtvaardigd belang.

Doelstellingen, coachverslagen, correspondentie
> Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: periode waarin cliënt makkelijk kan terugkomen en terug kan grijpen op eerdere coaching.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hart in Creatie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hart in Creatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hart in Creatie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hart in Creatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hart in Creatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hartincreatie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hart in Creatie wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hart in Creatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Corinne te Brake of via hartincreatie@gmail.com.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.